18 terms

Feelings 感觉

STUDY
PLAY
惊讶
Jīng yà
开心
kāi xīn
lèi
伤心
shāng xīn
生气
shēng qì
饿
è
头疼
tóu téng
kùn
今天我头疼!
jīn tiān wǒ tóu téng!
lěng
高兴
gāo xìng
害怕
hài pà
担心
dān xī
紧张
jǐn zhāng
舒服
shū fu
无聊
wú liáo
昨天新加坡很热!
zuó tiān xīn jiā pō hěn rè.

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.