48 terms

NPCR Lesson 33 hanzi / pinyin (English)

hanzi / pinyin (English)
STUDY
PLAY
保护
bǎohù (to protect)
环境
huánjìng (environment)
空气
kōngqì (air)
bù (step)
科学家
kēxuéjiā (scientist)
科学
kēxué (science)
高原
gāoyuán (plateau, highland)
建立
jiànlì (to build, to establish)
植物园
zhíwùyuán (botanical garden)
植物
zhíwù (plant)
夏令营
xiàlìngyíng (summer camp)
既...又...
jì...yòu... (both... and...)
接受
jiēshòu (to accept)
shòu (to receive, to accept)
教育
jiàoyù (to educate/education)
主意
zhǔyi (idea)
继续
jìxù (to continue)
研究
yánjiū (to study, to research)
条件
tiáojiàn (condition, term)
移植
yízhí (to transplant)
yí (to move)
木屋
mùwū (log cabin)
木头
mùtou (wood)
屋子
wūzi (house, room)
看见
kànjiàn (to see, to catch sight of)
wǎng (net)
灵山
Líng Shān (Mt. Ling)
藏趣园
Zàngqùyuán (Tibetan Botanical Garden)
dēng (to publish an essay/article)
绿化
lǜhuà (to reforest)
解决
jiějué (to solve)
污染
wūrǎn (to pollute)
沙漠
shāmò (desert)
靠近
kàojìn (to draw near; to approach)
jìn (near; close)
shì (city)
纪念
jì niàn (to commemorate)
huó (to live/alive)
外交官
wáijiāoguān (diplomat)
外交
wáijiāo (diplomacy)
确实
quèshí (really; indeed)
首都
shǒudū (capital)
都市
dūshì (city; metropolis)
关系
guānxì (relation; relationship)
植树节
zhíshù Jié (Arbour Day)
植树
zhíshù (to plant trees)
非洲
Fēizhōu (Africa)
熊猫
xióngmāo (panda)