46 terms

NPCR Lesson 35 hanzi / pinyin (English)

hanzi / pinyin (English)
STUDY
PLAY
tǐng (colloquial: very; quite)
节约
jiéyuē (to save; to economize)
一辈子
yíbèizi (for all/throughout one's life; lifetime)
世纪
shìjì (century)
bèi (times; multiples; -fold)
分之
fēnzhī (used to express a fraction or a percentage)
生命
shēngmìng (life)
金钱
jīnqián (money)
金子
jīnzi (gold)
就是
jiùshì (even if)
艰苦
jiānkǔ (arduous; hard)
朴素
pǔsù (simple; plain)
勤俭
qínjiǎn (hardworking and thrifty)
日子
rìzi (day; life)
生产
shēngchǎn (to produce/production)
经济
jīngjì (economy)
guǎn (to bother about; to mind)
积蓄
jīxù (to save/savings)
贷款
dàikuǎn (to provide or ask for a loan)
dài (to borrow or to lend/loan)
kuǎn (money)
fēng (mad; crazy)
借债
jièzhài (to borrow money)
zhài (debt)
绝对
juéduì (absolute)
困难
kùnnan (difficult/difficulty)
mǐ (rice)
丢人
diūrén (to lose face; to be disgraced)
按时
ànshí (timely; prompt; on time)
信用
xìnyòng (credit)
稳定
wěndìng (stable)
fù (to pay)
其余
qíyú (the other; the rest)
梦话
mènghuà (nonsense)
mèng (dream)
商品经济
shāngpǐn jīngjì (commodity economy)
商品
shāngpǐn (commodity; goods)
gēn (to follow)
观念
guānniàn (concept)
时代
shídài (times; era)
biàn (to change)
实现
shíxiàn (to realize)
好处
hǎochù (advantage; benefit)
享受
xiǎngshòu (to enjoy/enjoyment)
高薪
gāoxīn (high salary)
穷人
qióngrén (poor people)