30 terms

NPCR Lesson 31 Dialogue one only hanzi / pinyin (English)

NPCR Lesson 31 Dialogue one only hanzi / pinyin (English)
STUDY
PLAY
母亲
mǔqīn (mother)
mǔ (mother)
hé (river)
知识
zhīshi (knowledge)
地理
dìlǐ (geography)
只要
zhǐyào (as long as)
成绩
chéngjì (achievement)
面积
miànjī (area)
wàn (ten thousand)
平方公里
píngfāng gōnglǐ (square kilometer)
平方
píngfāng (square)
公里
gōnglǐ (kilometer)
世界
shìjiè (world)
人口
rénkǒu (population)
包括
bāokuò (to include)
亿
yì (a hundred million)
正确
zhèngquè (correct)
山峰
shānfēng (mountain peak)
mǐ (meter)
摇篮
yáolán (cradle)
俄罗斯
Éluósī (Russia)
大陆
Dàlù (Mainland China)
台湾
Táiwān (Taiwan)
香港
Xiānggǎng (Hong Kong)
澳门
Àomén (Macao)
西藏
Xīzàng (Tibet)
珠穆朗玛峰
Zhūmùlǎngmǎ Fēng (Mount Qomolangma/Mount Everest)
黄河
Huáng Hé (Yellow River)
长江
Cháng Jiāng (Changjiang/Yangtze river)
中华
Zhōnghuá (China)