12 terms

holiday

STUDY
PLAY
假期
jià qī ( holiday)
在假期
zài jià qī ( during the holiday)
我去了
Wǒ qù le ( I went to)
我坐了飞机。
Wǒ zuò le fēi jī. ( I took the airplane.)
我在新加坡。
Wǒ zài Xīn jiā pō. ( I stayed in Singapore.)
我吃了
Wǒ chī le ( I ate)
我喝了
Wǒ hē le ( I drank)
我买了
Wǒ mǎi le ( I bought)
我没有买
Wǒ méi you mǎi ( I didn't buy)
我听到了
Wǒ tīng dào le ( I heard)
我看到了
Wǒ kàn dào le ( I saw)
我闻到了
Wǒ wén dào le ( I smelled)