5 terms

Chinese Weather Sentences Hanzi / Pinyin / English

Chinese Weather Sentences Hanzi / Pinyin / English
STUDY
PLAY
今天 天气 晴朗。
Jīntiān tiānqì qínglǎng. (The weather today is sunny. )
春天 天气 真好。
Chūntiān tiānqì zhēn hǎo. (the Spring weather is really nice.)
夏天 天气 不太热。
Xiàtiān tiānqì bú tài rè. (The summer weather is not too hot.)
冬天 天气 太冷了。
Dōngtiān tiānqì tài lěng le. (The winter weather is too cold.)
天气 这么 好。
Tiānqì zhème hǎo. (The weather is so nice.)