6 terms

Simple Mandarin Weather Hanzi / Pinyin / English

Simple Mandarin Weather Hanzi / Pinyin / English
STUDY
PLAY
天气怎么样?
tiān qì zěn me yàng? (What's the weather like?)
很冷。
hěn lěng (It's cold. )
下雨。
xià yǔ (It's raining.)
天气不好。
tiān qì bù hǎo (The weather's not good.)
很好。
hěn hǎo (It's good.)
很热。
hěn rè (It's hot.)