12 terms

camp

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

露营
lù yíng ( camping)
日期
rì qī ( date)
从。。。到。。。
cóng dào ( from...to...)
时间
shí jiān ( time)
地点
dì diǎn ( venue)
活动
huó dòng ( activities)
报名
bào míng ( register)
几点
jǐ diǎn ( what time)
出发
chū fā ( leave)
几点出发?
Jǐ diǎn chū fā? ( What time do we leave?)
回学校
huí xué xiào ( go back to school)
需要带的东西
xū yào dài de dōng xi ( things need to bring)