Try the fastest way to create flashcards

Wat gelift? Lektioun 3 (Schoulsaachen)

Get a hint
de Klassesall, d'Klassesäll
Click the card to flip 👆
1 / 85
1 / 85