13 terms

NPCR Lesson 31 New Words Second List Hanzi / Pinyin (English)

NPCR Lesson 31 New Words Second List Hanzi / Pinyin (English)
STUDY
PLAY
旅游
lǚyóu (to tour)
yóu (to travel, to tour)
名胜古迹
míngshèng gǔjì (scenic spots and historical sites)
名胜
míngshèng (scenic spots)
古迹
gǔjì (historical sites)
自然
zìrán (natural/nature)
感觉
gǎnjué (feeling/to feel)
yún (cloud)
松树
sōngshù (pine tree)
shù (tree)
hǎi (sea)
奇怪
qíguài (strange; surprising; odd)
kē (MW for trees and plants)