9 terms

IFLC - week 2 - grammar (plural)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

wurden (it wurd, de wurden)
words
freonen (de freon, de freonen)
friends
dagen (de dei, de dagen)
days
dochters (de dochter, de dochters)
daughters
soannen (de soan, de soannen)
sons
âlders (de âlder, de âlders)
parents
hobbys (de hobby, de hobbys)
hobbies
foto's (de foto, de foto's)
photos
bern (it bern, de bern)
children