Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Parirala

pangkat ng mga salitang walang buong diwa

Sugnay

pangkat ng mga salita, may paksa at panaguri, maaring makapang-iis ito o hindi

Sugnay na Makapag-iisa

maari itong gawing buong pangungusap kung aalisin sa pangungusap at lalagyan ng bantas

Sugnay na Di- makag iisa

may paksa at panaguri ngunit hindi binubuo ang kaisipang ipinahayag.

Paksa o Simuno

pinaguusapan

Paksang Pangalan

Maganda ang (Bungok Kanlaon).

Paksang Panghalip

(Sila) ay pangit.

Paksang Pang- Uri

Ang (masisipag) ay magaganda.

Paksang Pandiwa-

Ang mga (tumutulong) ay mabubuti

Panaguri

tungkol sa pinaguusapan

Panaguring Pangalan

(Alamat) ang Bundok Kanlaon.

Panaguring Panghalip

Ang mga bayani ay( sila).

Panaguring Pang- Uri

(Sariwa at mura )ang mga prutas dito.

Panaguring Pandiwa

(Nag-ani )ang mga taong nagtanim.

Karaniwang Ayos ng pangungusap

ginagamit ng karamihan sa pakikipag usap sa araw- araw, nauuna rito ang panaguri. Walang ay.

Di-Karaniwang Ayosng pangungusap

nauuna ay paksa, kalimitan itong ginagamit sa pagsulat at di sa pang-araw-araw ng pakikipag usap. May ay.

Pasalaysay

nagsasaad o nagsasabi ng isang pahayag o kaisipan. Nagtatapos sa tuldok (.)

Patanong

nag-uusisa o nanghihinfi ng kasagutan o paliwanag; nagtatapos sa tandang pananong (?)

Padamdam

matinding damdamin: saya, lungkot, pagkabigla, at pagkatakot (!)

Pautos o Pakiusap

naguutos o nakikiusap (.)

(.)- Tuldok

ginagamit pagkatapos ng pangungusa na pasalaysay, pautos, daglat, inisyal

(,)- Kuwit

ihiwalay ang mga serye, pagkatapos ng oo o hindi sa simula ng pangungusap

(;)Tuldukuwit

pagitan ng mga sugnay sa isang talambuhay

(:)- tutuldok

pagkatpos ng bating panimula sa liham pangalakal

(?)- tandang pananong

tuwirang tanong

(!)- tandang padamdam

matinding damdamin

(" ")- panipi

isang pahayag

(-) gitling

pagkatapos ng katinig at sa salitang - ugat

Payak

kayarian ng pangungusap na may isang diwa ang ipinapahayag

Tambalan

kayarian ng pangungusap na may dalawang kaisipan

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording