59 terms

Chinese 1

STUDY
PLAY
bang...mang
to help
gao xing
happy
wai zi qi ye
foreign invested enterprise
nin
you (respectful)
gui xing
may I ask your name?
wo
I
xing
surname
ming zi
given name
jiao
called
dui
to, towards
xue sheng
student
shi
is
yi ge
a
mei guo
America, American
lu shi
lawyer
ni
you (singular)
shi de
yes
ye
also
zhong guo
China, Chinese
gong si fa
corporate law
bu shi
no
zhi shi chan quan fa
intellectual property law
ni de
your (possessive)
zhuan chang
specialty
shenma
what is?
ma
asking a question
wo de
mine (possessive)
zhong guo de
China's, Chinese (possessive)
xue guo
to have had the experience of studying (something)
guo ji mao yi fa
international trade law
shenma shi hou
when
qu nian
last year
ta
he, she
zhuan li fa
patent law
zheng zai
now, in the process of (indicates a durative aspect associated with an activity verb)
guo ji fa
international law
xue
to study
yi si
meaning
mei you
did not (negates completion of an event)
dan shi
but
ming nian
next year
hui
will
tamen
they
he tong fa
contract law
cai chan fa
property law
xian fa
constitutional law
he
and
xing fa
criminal law
yao
will
yin hang fa
banking law
shui fa
tax law
po chan fa
bankruptcy law
yi min fa
immigration law
min fa
civil law
huan jing fa
environmental law
hun yin fa
family law
hou nian
the year after next
ji hua
a plan, to plan
xing qi wu
Friday