NAME

Question types


Start with


Question limit

of 26 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Zelan zabiltza?
 2. Nongoa zara?
 3. Zer da hau?
 4. Nora zoaz?
 5. Noiz arte?
 1. a ¿De dónde sos?
 2. b ¿Cómo andás?
 3. c ¿Qué es esto?
 4. d ¿Hasta cuándo?
 5. e ¿A dónde vas?

5 Multiple choice questions

 1. ¿Estás seguro?
 2. ¿De acuerdo?
 3. ¿Dónde vivís?
 4. ¿Cuándo?
 5. ¿Qué querés?

5 True/False questions

 1. Badakizu euskaraz?¿Dónde vivís?

        

 2. Zein kaletan bizi zara?¿En qué calle vivís?

        

 3. Benetan?¿Cuándo?

        

 4. Nondik zatoz?¿De dónde venís?

        

 5. Ez zaude ondo?¿De acuerdo?