9 terms

Oak Hills High School Chinese II Vocabulary List Foods

STUDY
PLAY
面条
miàntiáo - noodles
包子
bāozi - steamed stuffed bun
水饺
dumpling
[shuǐ jiǎo]
中国饭
Zhōngguó fàn - Chinese food
冰淇淋
bīngqílín - ice cream
巧克力
qiǎokèlì - chocolate
三明治
sānmíngzhì - sandwich
汉堡
hànbǎo • hamburger
薯条
shǔ tiáo :: french fries