7 terms

Oak Hills High School Chinese II Vocabulary List Transportation

STUDY
PLAY
校车
xiào chē - school bus
自行车
zì xíng chē - bicycle
出租车
chū zū chē - taxi
火车
huǒ chē - train
飞机
fēi jī - airplane
轮船
lúnchuán - steamer; steamship; steamboat; boat; vessel
走路
zǒulù - to walk