17 terms

IFLC - week 2 - phrases

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Hoe giet it?
How are you?
Ik ha twa kear yn 'e wike les.
I'll have classes two days a week.
Ja, dat hoopje ik.
Yes, I hope so.
Hoe let is it?
What time is it?
Dankewol foar de kofje!
Thanks for the coffee.
Hy hat in baan by in lytse krante.
He's got a job with a small newspaper.
Is it in boeiende stúdzje?
Is it an interesting degree programme?
Dit is myn famylje.
This is my family.
Ja, dat tink ik ek.
Yes, I believe so.
Gjin probleem.
No problem.
Neat bysûnders.
Nothing special.
Wat binne dyn plannen?
What are your plans?
Ik moat fuort.
I've got to go.
Wolst wat drinke?
Do you want something to drink?
In soad wille!
Have fun!
Graach dien.
You're welcome.
Hinderet neat.
No worries.