Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Lëtzebuerger Verben (Präsens)

Get a hint
bezuelen
Click the card to flip 👆
1 / 66
1 / 66
Terms in this set (66)
bezuelen
ech bezuelen - du bezils - hie bezilt
bleiwen
ech bleiwen - du bleifs - hie bleift
brauchen
ech brauch - du brauchs - hie brauch
bréngen
ech bréngen - du bréngs - hie bréngt
fänken
ech fänken - du fänks - hie fänkt