Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Tvisteäpple

orsaken till en tvist

Afrodisiaka

kärleksstimulerande medel

Erotik

sexualitet där det ingår olika känslor och behov som inte bara har med sex att göra, bla lust, osäkerhet, ömhet, kärlek, smärta

Akilleshäl

en persons svaga punkt

Panisk

präglad av oanik eller skräck

Mentor

uppfostrare, handledare

Nestor

den äldste inom en grupp

Krösus

mycket rik person

Letargi

ett sjukligt tillstånd av långvarig medvetslöshet

Letargisk

person är sömnsjuk eller i mer allmän bemärkelse slö och håglös

Epigon

person som osjälvständigt efterbildar stora föregångares verk

Chimär

ett inbillningsfoster, en önskedröm, utopi

Sisyfosarbete

fruktlöst evighetsarbete, något man aldrig vlir färdig med

Amason

stark, krigisk kvinna

Narcissism

självbeundran, överdriven självupptagenhet

Hermafrodit

tvekönad varelse

Nymfoman

kvinna med överdriven stark sexualitet

Atlet

person med stor kroppsstyrka; friidrottare

Tyfon

tropisk cyklon

Lakonisk

kort, kärnfullt uttryck av stor betydelse

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording