Try the fastest way to create flashcards

Lëtzebuerger Vokabelen: d'Haus (mat Toun)

Get a hint
e / eng Garage
Click the card to flip 👆
1 / 36
1 / 36

Students also viewed

Terms in this set (36)
e / eng Garage
en Daach
e Gaart
eng Terrasse
e Balkon
eng Dier
eng Schell
eng Fënster
eng Luucht
eng Bréifkëscht
eng Wiss
eng Heck
eng Fassad
en Haus