38 terms

Europeisk rättshistoria

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Straffrätt
Rättsdisciplin som sysslar med straff för brott, ex mord och våldtäkt
Civilrätt
Rättsdisciplin som sysslar med förhållande mellan två parter ex. skilsmässa och arv
Blodshämnd
Vedergällning som släktingar till en dräpt person utövar genom att döda dråparen eller någon ur hans släkt. Förekommer i samhällen utan stark stats- och ordningsmakt
Hammurabi
Kung med en av världens äldsta lagar - här gällde vedergällningsprincipen - öga för öga... Äldre föregångare var Ur-Nammus lag.
Mosaisk lag
Moses lag - judarnas gudomliga lag - enligt tron fick judarna den från Gud via Moses på Sinai berg
Kasuistisk lag
Lag som både beskriver brottet och straffet - beskriver enskilda, särskilt typiska, praktiska fall.
Generell lag
Lag som är ett levnadsråd
De tolv tavlornas lag
Den äldsta romerska lagen, skrevs ned 451 f.Kr
Skadestånd
Den romerska rätten utvecklade denna form av kompensation från att, endast gälla det skadade, till att kompensera även ev. vinstbortfall
Romerska rätten
Den rättsordning i det antika Rom som från en relativt primitiv sedvanerätt utvecklades till ett av den västerländska civilisationens främsta rättssystem.
Justinianus
Under denna kejsare skrevs Corpus Iuris civilis ned, viktigaste delen hette Digesta
Processrätt
Romarna utvecklade denna rätt, som sysslar med hur en rättegång ska gå till - ledord "Ingen ska dömas ohörd".
Bologna
Stad med universitetdär man där, de sk. glossatorerna, åter började studera den romerska rätten år 1088
Kanoniska rätten
Den romersk-katolska rättsordningen, som gav kyrkan stort inflytande över medeltida Europa. Vid arv skulle alltid kyrkan ha sin del.
Naturrätt
Rättsliga principer som är grundade i naturens egen ordning och nedlagda i människans natur och som står över de lagar som stiftats av människor.
Legalitetsprincipen
Ledord "Inget brott utan lag, inget straff utan lag"
Tortyr
Denna bekännelsemetod och dödsstraff stred enligt vissa upplysningsfilosofer mot naturrätten
Code Civil
Napoleons lag, slog fast äganderätt, lika arvsrätt - var lättläst, ses som grunden till vår rättskipning
Allmänprevention
Hotet om hårt straff - ska hindra den kriminella att begå brott
Individualprevention
Efter brottet ska straffet, vara utformat så att den dömde slutar att begå brott. Här talar man om kriminalvård.
Landskapslag
Lagar som gällde landskapen i Sverige
Landslag
Lag som gällde i hela landet, men inte i staden. Sverige har haft ett antal sådana genom vår historia. Ex. Kristoffers...
Stadslag
Lag som gällde i städerna, här dömdes man i rådshusrätten. Gemensam lag i stad och land först 1734
Spinnhus
Ett slags förbättrings- och straffanstalt för i synnerhet lösdrivande kvinnor, vilka där sysselsattes med spinning. Senare kom ordet att bli liktydigt med kvinnofängelse.
Skamstraff
Offentlig, skymfande bestraffning av en brottsling. Vanligt i äldre tid var stympning och hudstrykning. Andra var brännmärkning och avskärande av håret
Gustav III
Upplyst kung i Sverige som avskaffade tortyr och fjärde resan.
Cellstraff
Denna strafform blev vanlig i Sverige efter det att riksdagen 1840-41 beslutat att inrätta cellfängelser över hela landet i överensstämmelse med det s.k. Philadelphiasystemet. Liberala var mot de s.k skamstraffen. Först på 1970-talet blev dagens anstalter vanliga.
Alfred Ander
Denna man blev den siste som fick sitt dödsstraff, verkställt år 1909, det avskaffades i fredstid 1921
Aristoteles
Grekisk filosof påverkade den romerska rätten genom att göra skillnad på viljebrott (mord) och brott som man gör i ilska (dråp).
Häxor
Dömdes i särskilda kommissioner under 1600-talet, där kunde t.o.m barn vittna.
Gudsdom
Det s.k vattenprovet som kvinnor beskyllda vara häxor, var en sådan här dom.
Tidelag
Könsumgänge med djur som bestraffes med levande begravning i "kvick jord"
Frihetsstraff
Dessa straff var vanliga i 1734-års lag, ex. bli satt på straffarbete på fästning
Mänskliga rättigheter
Antogs av FN 1948 - rätt till liv, frihet och personlig säkerhet och att lagen gäller lika för alla. Ingen ska få utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling.
Cesare Beccaria
Han kritiserade det tortyr och dödsstraff ,ansåg att dödsstraffet var dels oförenligt med samhällsfördraget, eftersom ingen hade rätt att förfoga över en annan människas liv, dels inte tillräckligt effektivt som avskräckningsmedel. Ett långvarigt frihetsstraff ansågs i det sistnämnda avseendet mera effektivt.
Öppen anstalt
kriminalvårdsanstalt som kännetecknas av låga säkerhetskrav och ett stort förtroende för de intagna. De senare kan ofta medges permissioner, och det är inte ovanligt att de även arbetar eller studerar utanför den öppna anstalten.
Villkorlig dom
Den villkorligt frigivne stod under tillsyn under en prövotid av minst ett år, i allmänhet genom polisens försorg. Från 1918 infördes övervakning även vid villkorlig dom
Vatten och bröd
skärpning av fängelsestraff, innebar att fången fick en liten kvantitet bröd och vatten Kroppsstraff som kunde framkalla kraftiga plågor p.g.a. ensidig kost, vanligt efter 1600-talet. I 1734 års lag, där straffet ofta återkom, varierade längden mellan 4 och 28 dagar, i 1864 års strafflag mellan 3 och 20 dagar, ).