Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

KSK/EFL4, úroveň 4, Topic 2, vytvořil Mgr. Štěpán Válek

free time, leisure time

volný čas, kdy nemusíte pracovat

outdoor sports / activities

venkovní sporty / činnosti

indoor sports / activities

sálové sporty / činnosti

sport facilities

sportovní zařízení

field

hřiště, pole

pitch (football, ice-hockey, cricket)

hřiště

court (tennis, squash, badminton)

dvorec, kurt, hřiště

grass surface

travnatý povrch

lawn

trávník

clay surface

antuka

arena, sports hall

sportovní hala

(sports) stadium

(sportovní) stadión

swimming pool

plavecký bazén

course

trať, běžecký okruh

golf course

golfové hřiště

gym

tělocvična

ring

ring, zápasiště

skating rink, ice rink

kluziště, zimní stadión

ice hockey hall

zimní stadión

firing range

střelnice

boat house

loděnice

hiking trails

turistické stezky, chodníky

cross-country ski trails

běžecké tratě na běžkování

pool lane

plavecká dráha

deep open swim

bazén s hlubokou částí, hluboký bazén

shallow lane swim

dráha pro plavání v mělkém bazénu

water slide

skluzavka

diving board

skokanské prkno

weight room

posilovna

child-minding room

dětský koutek

café

kavárna

physiotherapy

fyzioterapie

Leisure activities

volnočasové aktivity

attractions

(turistické) zajímavosti

sport event

sportovní událost

cultural events

kulturní události

festivals

svátky, festivaly

theatre

divadlo

opera

opera

ballet

balet

classical music and choral performance

vážná hudba a sborový zpěv

galleries and museums

galerie a muzea

music clubs

hudební kluby

restaurant

restaurace

pub

hospoda

wine-room

vinárna

wine cellar

vinný sklep

free time activity

volnočasová aktivita

go to the cinema

jít do kina

spend time with family

trávit čas s rodinou

watch TV

dívat se na televizi

go out with friends

vyjít si, jít ven s přáteli

go out to a bar

jít do baru

go dancing at a club

jít si zatančit do klubu

have dinner at a restaurant

jít na večeři do restaurace

go out for a coffee

zajít si na kávu

have a barbecue

grilovat

surf the Internet

surfovat, projíždět internet

research a topic

prozkoumat téma

visit your favourite websites

navštívit oblíbené stránky

watch music videos

dívat se na hudební videa

maintain contact with your friends using a social networking site

udržovat kontakt s přáteli pomocí sociálních sítí

write a blog

psát (si) blog

play computer or video games

hrát počítačové či videohry

play the musical instrument

hrát na hudební nástroj

listen to music

poslouchat hudbu

read a book

číst knihu

write a diary

psát (si) deník

go for a walk

jít na procházku

go to the park

jít do parku

go to cultural locations and events

chodit na kulturní místa a události

go shopping

jít nakupovat

cook

vařit

arts and crafts

umění a řemesla

paint

malovat

draw

kreslit

sew

vyšívat

crochet

háčkovat

knit

plést

sculpt

sochařit

gardening

zahradničení

plant flowers

sázet květiny

vegetables

zelenina

fruits

ovoce

herbs

byliny

maintain one´s garden by watering it

udržovat svou zahradu zaléváním,

pulling the weeds

vytahování plevele

feeding it with fertilizer

hnojení

exercise

cvičení

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording