Get a hint
đường:
Ra đời khoảng TK7-TK10 (618-907)
Thơ Đường là thành tựu tiêu biểu nhất và xuất sắc nhất của thơ ca cổ điển Trung Quốc, theo truyền thống "Thi ngôn chí" (thơ nói chí), "Thi duyên tình" (thơ thể hiện tình).
Phát triển vào thời Đường, trong thời Đường, cả Nho, Phật, Đạo đều thịnh, tuy nhiên, ảnh hưởng thống lĩnh vẫn là của Nho giáo.
Click the card to flip