Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Kirjoita monikon inessiivi (missä?): sanatyyppi vanhat i-sanat (nimi - nimissä, ovi - ovissa).

hanhissa

hanhi (goose)

hauissa

hauki (pike)

helmissä

helmi (pearl)

hetkissä

hetki (moment)

hiirissä

hiiri (mouse)

hirvissä

hirvi (moose)

huulissa

huuli (lip)

joissa

joki (river)

juurissa

juuri (root)

jäljissä

jälki (print, mark, footstep)

järjissä

järki (sense)

järvissä

järvi (lake)

kaikissa

kaikki (all)

kielissä

kieli (tongue, language)

kilvissä

kilpi (shield)

kivissä

kivi (stone)

korvissa

korpi (wilderness)

koskissa

koski (fall)

kurjissa

kurki (crane)

kuorissa

kuori (peel, shells)

kuusissa

kuusi (spruce)

käissä

käki (cuckoo)

lahdissa

lahti (bay)

lammissa

lampi (pond)

lapsissa

lapsi (child)

lehdissä

lehti (leaf, magazine)

liemissä

liemi (stock)

lohissa

lohi (salmon)

lumissa

lumi (snow)

merissä

meri (sea)

miehissä

mies (man) POIKKEUS

mielissä

mieli (mind)

mäissä

mäki (hill)

niemissä

niemi (peninsula)

nimissä

nimi (name)

nuolissa

nuoli (arrow)

nuorissa

nuori (young)

nurmissa

nurmi (grass)

ongissa

onki (fishing rod)

ovissa

ovi (door)

parvissa

parvi (flock)

pielissä

pieli (jamb)

pienissä

pieni (small)

pilvissä

pilvi (cloud)

poskissa

poski (cheeks)

puolissa

puoli (half)

putkissa

putki (pipe)

reissä

reki (sleigh)

retkissä

retki (trip, excusion)

saarissa

saari (island)

saksissa

*saksi (scissors) AINA MONIKKO!

sarvissa

sarvi (horn)

sateenkaarissa

sateenkaari (rainbow)

sienissä

sieni (mushroom)

sormissa

sormi (finger)

suolissa

suoli (intestine)

suonissa

suoni (vein)

suurissa

suuri (big)

särjissä

särki (roach)

säärissä

sääri (leg)

torvissa

torvi (horn)

tulissa

tuli (fire)

tuulissa

tuuli (wind)

veitsissä

veitsi (knife)

verissä

veri (blood)

vuorissa

vuori (mountain)

äänissä

ääni (sound)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording