Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Cardiau Fflach i'ch helpu i ddysgu dyfyniadau o'r gerd 'Gail fu farw' gan Nesta Wyn Jones

"y ferch lwyd"

Dyfyniad sy'n dangos bod Gail yn sâl.

"Cartref plant. Borstal. Carchar."

Dyfyniad sy'n dangos bod Gail wedi cael ei symud o le i le.

"Hapus? Mae'n siwr yn blentyn..."

Dyfyniad sy'n dangos nad oedd Gail yn gallu cofio bod yn hapus.

"ffug-hapusrwydd heroin"

Dyfyniad sy'n dangos nad ydy cymryd cyffuriau yn eich gwneud chi'n hapus.

"i grio ar gornel y stryd"

Dyfyniad sy'n dangos effaith cymryd heroin ar ffrindiau Gail

"mor ddiystyr fu ei mynd a'i dyfod"

Dyfyniad sy'n dangos nad oedd pwrpas i fywyd Gail o'r dechrau i'r diwedd.

Gail fu farw

Enw'r gerdd

Nesta Wyn Jones

Enw'r bardd

Pigo Cydwybod

Enw'r thema

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording