10 terms

Dragon Boat Festival

STUDY
PLAY
端午节
duān wǔ jié ( Dragon Boat Festival)
五月
wǔ yuè ( May)
初五
chū wǔ ( 5th of the month)
龙舟
lóng zhōu ( dragon boat)
赛龙舟
sài lóng zhōu ( dragon boat race)
粽子
zòng zi ( a wrap with rice)
包粽子
bāo zòng zi ( make a wrap with rice)
纪念
jì niàn ( commemorate)
诗人
shī rén ( poet)
屈原
Qu Yuan ( Qu Yuan, name of a poet)