18 terms

THE PARETO PRINCIPLE

STUDY
PLAY
expression
wyrażenie/zwrot
useful
przydatny
efficiently
skutecznie/efektywnie
find out
dowiedzieć się
principle
zasada
in connection with
w połączeniu z
income
dochód
wealth
bogactwo
carry out
wykonać
surveys
badania
variety
różnorodność
workforce
siła robocza
stock
zasoby
warehouse
magazyn
fat intake
spożycie tłuszczu
during
podczas
improvment
poprawa
apply
zastosować
OTHER SETS BY THIS CREATOR