23 terms

G4 Hobbies relaxation

STUDY
PLAY
看书(kàn shū)/读书(dú shū)
reading
小说(xiǎo shuō)
novel
verb:看(kàn)/读(dú)
报纸(bào zhǐ)
newspaper
verb:看(kàn)/读(dú)
杂志(zá zhì)
magazine
verb:看(kàn)/读(dú)
电视 (diàn shì)
TV
verb:看(kàn)
电影(diàn yǐng)
Movie
verb:看(kàn)
画画(儿) (huà huàr)
画(huà)画(huà)儿(er)
painting a picture
油画 (yóu huà)
oil painting
verb: 画(huà)
水彩画(shuǐ cǎi huà)
watercolor
画(huà)
国画 (guó huà)
国(guó)画(huà)
Chinese painting
画(huà)
听音乐 (tīng yīn yuè)
听(tīng)音(yīn)乐(yuè)
listen to music
吉他 (jí tā)
吉(jí)他(tā)
guitar
verb: 弹(tán)
小提琴 (xiǎo tí qín)
violin
verb: 拉(lā)

Viola: 中提琴
Cello: 大提琴
钢琴(gāng qín)
piano
verb: 弹(tán)
唱歌 (chàng gē)
singing
跳舞(tiào wǔ)
dancing
芭蕾舞 (bā lěi wǔ)
ballet
verb: 跳(tiào)
上网 (shàng wǎng)
surf internet
网(wǎng): net, web--> network, the world wide web
乒乓球 (pīng pāng qiú)
table tennis
verb 打(dǎ)> 玩 (wán)
排球 (pái qiú)
volleyball
verb 打(dǎ)> 玩 (wán)
保龄球 (bǎo líng qiú)
bowling
verb 打(dǎ)> 玩 (wán)
网球 (wǎng qiú)
tennis
verb 打(dǎ)> 玩 (wán)
足球 (zú qiú)
Soccer
verb 打(dǎ)> 玩 (wán), 踢 (tī- kick)

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.