48 terms

G5 Holiday's Activities

STUDY
PLAY
看书(kàn shū)/读书(dú shū)
reading
小说(xiǎo shuō)
novel
verb:看(kàn)/读(dú)
报纸(bào zhǐ)
newspaper
verb:看(kàn)/读(dú)
杂志(zá zhì)
magazine
verb:看(kàn)/读(dú)
漫画(màn huà)
comics/ manga
verb:看(kàn)/读(dú)
电视 (diàn shì)
TV
verb:看(kàn)
电影(diàn yǐng)
Movie
verb:看(kàn)
电子书(diàn zǐ shū)
e-book
verb:看(kàn)/读(dú)
画画(儿) (huà huàr)
画(huà)画(huà)儿(er)
painting a picture
油画 (yóu huà)
oil painting
verb: 画(huà)
水彩画(shuǐ cǎi huà)
watercolor
画(huà)
国画 (guó huà)
国(guó)画(huà)
Chinese painting
画(huà)
听音乐 (tīng yīn yuè)
听(tīng)音(yīn)乐(yuè)
listen to music
吉他 (jí tā)
吉(jí)他(tā)
guitar
verb: 弹(tán)
小提琴 (xiǎo tí qín)
violin
verb: 拉(lā)

Viola: 中提琴
Cello: 大提琴
钢琴(gāng qín)
piano
verb: 弹(tán)
下棋 (xià qí)
play chess (board game)
象棋 (xiàng qí)
Chinese Chess
verb: 下(xià)
围棋 (wéi qí)
Chinese go game
verb: 下(xià)
西洋棋 (xī yáng qí)
chess
verb: 下(xià)
唱歌 (chàng gē)
singing
跳舞(tiào wǔ)
dancing
芭蕾舞 (bā lěi wǔ)
ballet
verb: 跳(tiào)
爵士舞 (jué shì wǔ)
jazz dance
跳(tiào)
钓鱼 (diào yú)
fishing
上网 (shàng wǎng)
surf internet
网(wǎng): net, web--> network, the world wide web
冲浪 (chōng làng)
surfing
冲(chōng):charge,clash,rinse,rush
浪(làng): waves
乒乓球 (pīng pāng qiú)
table tennis
verb 打(dǎ)> 玩 (wán)
排球 (pái qiú)
volleyball
verb 打(dǎ)> 玩 (wán)
保龄球 (bǎo líng qiú)
bowling
verb 打(dǎ)> 玩 (wán)
网球 (wǎng qiú)
tennis
verb 打(dǎ)> 玩 (wán)
足球 (zú qiú)
Soccer
verb 打(dǎ)> 玩 (wán), 踢 (tī- kick)
橄榄球 (gǎn lǎn qiú)
American Football
verb 打(dǎ)> 玩 (wán)
篮球 (lán qiú)
basketball
verb 打(dǎ)> 玩 (wán)
高尔夫球 (gāo ěr fū qiú)
Golf
verb 打(dǎ)> 玩 (wán)
棒球(bàng qiú)
棒(bàng)球(qiú)
baseball
verb 打(dǎ)> 玩 (wán)
骑马 (qí mǎ)
horseback riding
游泳 (yóu yǒng)
swimming
跑步 (pǎo bù)
running
慢跑 (màn pǎo)
jogging
田径 (tián jìng)
track and field
射箭 (shè jiàn)
archery
滑板 (huá bǎn)
skateboard
滑(huá): slide, slip
滑雪 (huá xuě)
ski
滑(huá): slide, slip
滑冰 (huá bīng)
ice skating
滑(huá):slide, slip
爱好 (ài hào)
hobby
运动 (yùn dòng)
sports
电玩(diàn wán)
video game (in any form)

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.