54 terms

NPCR#1 CH3

STUDY
PLAY
ta1
she; her
shi4
to be
na3
which
guo2
country, nation
ren2
people, person
na4
that
shei2
who; whom
laoshi31
teacher
dou1
both; all
Zhongguo12
China
nin2
you (polite form)
zhe4
this
waiyu43
foreign language
ni3
you
yisheng11
doctor; physician
nainai3
grandmother on the father's side
waipo42
grandmother on the mother's side
zhong1
middle
sheng1
to be born
ri4
sun
re4
hot
bi3
dagger
dong3
to understand
rou4
meat
shi2
ten
shi3
arrow
zhe3
person; thing
zhe4
this
cheng2
city
shengdiao14
tone
shenti13
body
chifan14
to eat a meal
ren2
person
zhidao1
to know
tushu21
books
changchang22
often
niunai23
milk
liuli24
fluent
chenggong21
success
yinhang22
bank
pingguo23
apple
chidao24
late
gongren1
worker
shangren12
merchant
lushi41
lawyer
ganbu4
cadre
changzhang33
factory manager
nongmin22
peasant
Yingguo12
England
Deguo22
Germany
Meiguo32
America
Faguo32
France
Eguo22
Russia
Riben43
Japan