13 terms

HSK1 Lec03 Vocabulario N Pinyin

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Zhōngguó (中国)
China (__ rén)
míngzi (名字)
nombre (Nǐ jiào shénme __?)
shì (是)
ser (Nǐ __ bùshì lǎoshī?)
ma (吗)
partícula interrogativa (Nǐ shì zhōngguó lǎoshī __?)
xuéshēng (学生)
estudiante (__ shì zhōngguó rén.)
búshì (不是)
no es (Wǒ __ xuéshēng, wǒ shì lǎoshī.)
rén (人)
persona (Wǒ bùshì měiguó __, wǒ shì zhōngguó rén.)
jiào (叫)
llamarse (Wǒ __ Maria.)
wǒ (我)
yo (__ xièxiè nǐmen!)
Měiguó (美国)
EEUU (__ rén)
shénme (什么)
qué (měiguó xuéshēng jiào __ míngzì?)
lǎoshī (老师)
profesor (__, nǐ hǎo ma?)
xuéshēngmen (学生们)
estudiantes