HSK1 Lec09 Vocabulario N Pinyin

4.0 (1 review)
xià (下)
Click the card to flip 👆
1 / 17
Terms in this set (17)
xiàmian (下面)abajo (Yǐzi __ yǒu shé me?)búzài (不在)no está (Bàba zài __ yīyuàn?)yīyuàn (医院)hospital (Zhège __ hěn dà.)diànyǐngyuàn (电影院)cine (Zhège xīngqítiān wǒmen qù __ kàn diànyǐng.)yǐzi (椅子)silla (Zhè shì shéi de __?)nàr (那儿)allí / ahí (__ yǒu yīgè shāngdiàn.)hái (还)también / todavía