12 terms

Frances alimentos

STUDY
PLAY
Baguettes
Pan
Gâteau
Tarta
Tarte
Tarta
Croissants
Croasanes
Carottes
Zanahoria
Pommes
Patata
Oignons
Cebollas
Piores
Peras
Tomates
Tomates
Bananes
Bananas
Pâté
Pate
Jambon
Jamon
OTHER SETS BY THIS CREATOR