Samf del 2 - kap 6

Term
1 / 27
Hva handler politikk om annet enn at det er en måte å styre samfunnet på?
Click the card to flip 👆
Terms in this set (27)
Hva handler politikk om annet enn at det er en måte å styre samfunnet på?
Politikk er ikke noe man kan velge å stå utenfor. Det er uløselig knyttet til det å leve i samfunn med andre og handler også om hvordan vi forholder oss til andre mennesker.s
Demokrati
Ordet demokrati betyr folkestyre, et begrep vi forbinder med noe positivt. To av de viktigste kjennetegnene på et demokrati er at den politiske makten ligger hos folket, og at alle skal ha lik mulighet til å delta i politikken:
- innbyggerne skal sammen bestemme hvordan samfunnet skal styres. Det gjør de gjennom frie politiske valg. Dette kaller vi folkesuverenitet.
- i et folkestyre skal alle ha de samme mulighetene til å påvirke samfunnsutviklingen og delta i det politiske livet. Allmenn og lik stemmerett er derfor et viktig kjennetegn ved demokratiet. Dette kaller vi politisk likhet.
Folkesuverenitet
- innbyggerne skal sammen bestemme hvordan samfunnet skal styres. Det gjør de gjennom frie politiske valg. Dette kaller vi folkesuverenitet.
Politisk likhet
- i et folkestyre skal alle ha de samme mulighetene til å påvirke samfunnsutviklingen og delta i det politiske livet. Allmenn og lik stemmerett er derfor et viktig kjennetegn ved demokratiet. Dette kaller vi politisk likhet.
Kjennetegn på demokrati
- respekt for menneskerettighetene
- har ordninger som sikrer innbyggerne grunnleggende rettigheter, som religionsfrihet, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet.
- alle skal få tro og si hva de vil, og de skal kan kunne organisere seg for å kjempe for synspunktene og rettighetene sine.
- demokratiet respekterer at mennesker er forskjellige og har ulike meninger og interesser. Dette kaller vi pluralisme.
- i stedet for å forlange at alle skal mene og gjøre det samme, har demokratiske samfunn ordninger som sikrer at alle skal bli hørt.
- i demokrati er det også viktig å beskytte mindretallets rettigheter. Dersom grupper som er for små til å oppnå politisk innflytelse alene, stadig føler seg "overkjørt" av flertallet, vil de kanskje miste tilliten til de demokratiske spillereglene. Sametinget og samerettsparagrafen i den norske grunnloven gir for eksempel den samiske delen av befolkningen innflytelse i saker som er spesielt viktige for denne folkegruppen.
- et annet viktig særtrekk ved demokratiet er at politikken ikke skal styr alle områder av samfunnet eller i for stor grad gripe inn i privatlivet til folk. Vi skal ha et privatliv, så lenge vi ikke bryter loven. For eksempel seksuell legning, røyking og alkohol over 18 år er privatsaker.
Pluralisme
demokratiet respekterer at mennesker er forskjellige og har ulike meninger og interesser. Dette kaller vi pluralisme.
Hva skal til for at vi kan kalle et samfunn demokratisk?
Det må også være en rettsstat.
Rettstat
En rettsstat betyr blant annet at ingen skal kunne straffes uten at de har forbrutt seg mot en av samfunnets lover. Det betyr også at alle som er mistenkt for å ha gjort noe galt, har rett til å få saken sin prøvd i en domstol der de også har krav på å få hjelp fra en forsvarer. I en rettsstat er det et absolutt krav at domstolene er uavhengige og ikke kan påvirkes av de som har den politiske makten. De valgte politikerne skal vedta de lovene som gjelder i samfunnet, men det er bare domstolene som kan dømme de som er mistenkt for å ha forbrutt seg mot en av fisse lovene. Vi kan derfor si at rettsstaten er der for å beskytte den enkelte innbygger mot maktovergrep fra staten.
Hvorfor kan vi si at demokrati er et forsøk på å finne en balanse mellom samfunnets behov for lover og regler og det enkelte menneskes ønske om å bestemme over seg selv uten innblanding fra styresmaktene?
Fordi respekten for menneskerettighetene, beskyttelsen av mindretallets rettigheter og rettsstatsprinsippene forteller oss at demokrati handler om noe mer enn frie valg. Demokratiet bygger på en forståelse av at mennesker er forskjellige og har ulike behov og ønsker. Selv om samfunnet trenger lover og regler som gjelder for alle, og som setter grenser for den enkeltes frihet, er det viktig at disse lovene ikke krenker den enkeltes grunnleggende rettigheter.
Hva er grunnen til ikke-demokratiske land og hvor stor del av verdens befolkning lever i slike land?
Grunnen kan være fordi styresmaktene ikke respekterer innbyggernes grunnleggende rettigheter, eller fordi de politiske lederne har kommet til makten på andre måter enn gjennom frie valg. Over halparten av verdens befolkning lever i dag i land som kan karakteriseres som ikke-demokratiske.
DiktaturPolitiske systemer der makten er samlet hos en person eller hos en liten gruppe mennesker som ikke har kommet til makten ved frie valg, kalles vanligvis for diktaturer. Et eksempel på et diktatur er Nord-Korea.MilitærregimeI noen tilfeller er det en gruppe fra de væpnede styrkene som har tatt makten. Da snakker vi om et militærregime.EttpartistatI noen land har ett enkelt politisk parti tilranet seg makten og forbudt andre partier å drive sin virksomhet. Et slikt politisk system kaller vi en ettpartistat.Om ikke landet styres ved demokrati, diktatur, militærregime eller ettpartistat, hva kan landet styres av da?Det finnes også eksempler på land der den politiske makten er samlet hos en gruppe religiøse ledere.Indirekte demokratiIndirekte demokrati går ut på at folket bestemmer hvem de vil stemne på, men ikke deltar personlig i beslutninger. De stemmer altså på hvem som skal ta avgjørelsene. Norge er et eksempel på et indirekte demokrati. Folket bestemmer hvor stor makt partiene skal ha, men det er partiene som tar avgjørelser.Direkte demokratiEn styreform der folket selv er med og diskuterer og stemmer over viktige politiske stridsspørsmål, kalles direkte demokrati. Folkeavstemning er en form for direkte demokrati. Bare seks ganger har det vært holdt nasjonale folkeavstemninger i Norge, to ganger om kongedømmet, to ganger om alkoholpolitikk og to ganger om EU.Personlig frihetI et demokrati har innbyggerne krav på et privatliv. Men den enkeltes rett til å bestemme over seg selv må veies opp mot hva som er til det beste for fellesskapet og dem vi lever sammen med. For eksempel bestemmer man selv om man vil røyke, men røykeloven beskytter dem som ikke røyker, ved å forby røyking på skoler, arbeidsplasser og utesteder.Grunnleggende prinsipp rundt fellesgoderI Norge er det et grunnleggende prinsipp at politikken skal favne om de oppgavene som er så viktige og omfattende at enkeltmennesker ikke kan stå alene om dem. Dette gjelder for eksempel politiet, forsvaret, skole, helsestell, trygder, veier og kulturtilbud. Dette er eksempler på viktige goder som skal være tilgjenglige for alle.Hvor får det offentlige inntekter fra?- skatter og avgifter fra privatpersoner. Det kan for eksempel være skatt på inntekt, moms på varer og tjenester og avgifter på tobakk og bensin. - skatter og avgifter fra bedriftene. Det gjelder blant annet arbeidsgiveravgift, selskapsskatt og skatter fra oljevirksomheten i Nordsjøen. - Eierskap i bedrifter. Staten har inntekter fra sine eierinteresser i en del bedrifter, som for eksempel StatoilHydro.Hva går pengene staten får inn til?Skole og helsestell er to av de største utgiftspostene. En del av det blir også ført tilbake til innbyggerne i form av trygder og andre økonomiske støtteordninger.Offentlige overføringerEn del av pengene staten får inn går til støtteordninger. Det gjelder for eksempel i den videregående skolen. Vi har også en del støtteordninger til det private næringslivet, for eksempel jordbruksstøtte og støtte til industrien. Slike trygder og støtteordninger kaller vi offentlige overføringer.OmfordelingspolitikkNår staten først samler alle sine inntekter i en "fellespott", og deretter deler "fellespotten" ut igjen, kaller vi det omfordelingspolitikk. Noe av hensikten med omfordelingspolitikken er å flytte penger dit de trengs mest. Det er også et mål å benytte omfordelingspolitikken til å jevne ut de største inntektsforskjellene i samfunnet og hjelpe personer som er i situasjoner der egne inntekter ikke strekker til. Et eksempel er trygd til en som er arbeidsledig eller arbeidsufør.Hva er det som diskuteres om fremtidens demokrati?- hvor mye hver enkelt av oss skal bidra til "fellespotten" i form av skatter og avgifter - størrelsen på skattene og avgiftene og hvordan de skal fordeles mellom enkeltpersoner og bedrifter.InteressekonflikterSlike konflikter oppstår når ulike grupper kjemper om materielle eller økonomiske goder som ikke finnes i ubegrensede mengder. Hvis politikerne for eksempel velger å sette i gang en omfattende satsing på veibygging, vil det kunne gå konsekvenser for andre fellesgoder. Skal noen tiltak få mer, må nødvendigvis andre få mindre.VerdikonflikterSlike konsflikter oppstår når det er uenighet om hvilke grunnleggende mål, idealer eller livssyn som skal prege samfunnet. I Norge har vi for eksempel hatt en strid om homofile par skal ha samme rettigheter som heterofile par. Striden endte med innføringen av en ny kjønnsnøytral ekteskapslov i 2009, som blant annet girlikekjønnete ektepar rett til å bli vurdert som adoptivforeldre, samtidig fikk kvinnelige ektepar og samboere rett til assistert befruktning på lik linje med heterofile par. Mange var sterkt imot en slik lovendring, blant annet fordi de mente at den strir mot de kristne grunnverdiene.Politikk handler både om ? Og ?Interessekonflikter og verdikonflikterHva kan være truende for demokratiet?- dersom gapet mellom våre forventninger til politikken og det politikerne er i stand til å innfri, blir for stort, kan mange lett miste troen på demokratiet. - folk vil at politikerne skal ordne opp, men ofte er det mange kompliserte ting som ikke er så lett å finne en enkel løsning på. For eskempel narkotikahandel, voldskriminalitet og menneskeskapte klimaendringer. - politikerne blir ofte synlig i media og kan få mye hets, dette kan hindre unge mennesker i å gå inn i politikken. Dermed kan vi få problemer med å rekruttere nye og dyktige politikere. - når deler av befolkningen ikke deltar aktivt i politikken, mister de en viktig mulighet til å komme til orde når politiske beslutninger skal tas. Deg kan på sikt svekke det norske demokratiet. - skal et demokrati kunne sette grunnleggende demokratiske prinsipper til side for å beskytte seg selv mot ytre og indre fiender? For eksempel terror. Det er et av de vanskeligste dilemmaene som mange demokratier i dag står overfor.