10 terms

Automaty a gramatiky, Turingův stroj, programovací jazyky

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Formální jazyky mají přesně definovaou synataxi i sémantiku a jsou nomenklaturní - každý pojem je přesně definován, neexistují v něm metafory, nadsázky, ironie, neologismy.
Čím se liší formální a přirozené jazyky?
Turingův stroj má stejnou výpočetní možnost, jako libovolný algoritmus. Cokoli je algoritmizovatelné, je možné na tomto stroji spočítat.
Co umí spočítat Turingův stroj?
Vyjadřovací silou, která je dána povolenými tvary pravidel v gramatikách.
Čím se liší třídy jednotlivých jazyků Chomského hierarchii?
Regulární výrazy, konečné automaty a regulární gramatiky.
Které tři formy záznamu existují pro jazyky typu 3?
Ano, například s pravidly S-> aA; A->aA |a. Tento jazyk generuje slova s nekonečnou délkou obsahující nejméně dvě písmena a, je jich tedy tolik, co všech přirozených čísel - nekonečně mnoho.
Lze pomocí regulárních gramatik definovat nekonečný jazyk?
Turingův stroj je sedmice - jde o formální popis stroje - automatu, který umožňuje provádět výpočty na základě vstupních dat na pásce a vnitřním stavu. Akceptuje jazyky Typu 0.
Co je Turingův stroj?
Například pro lexikální analýzu, pro vyhledávání, nahrazování vybraných slov jinými řetězci atp.
K čemu se využívají regulární výrazy při práci s textem?
Ano, například S->aa |a definuje jazyk, který má právě dvě slova "a" a "aa" a žádná jiná.
Lze pomocí regulárních gramatik definovat konečný jazyk?
Program je složen z objektů, které spolu mohou interagovat přes definované rozhraní. Jednotlivé objekty jsou vnitřně integritní a mohou být organizovány do hierarchických tříd. Program je pak psán z pohledu popisu vlastností a interakcí jednotlivých objektů a jejich funkcí.
Na jakém principu jsou postavené objektově orientované jazyky?
Funkce vrací výsledek svého počítání či činnosti, procedura nikoliv.
Jaký je rozdíl mezi funkcí a procedurou?