Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Nej sawv daws fail li lawm lau!

1893

Fabkis tswj thiab kav sab Esdu-cis: Indo-China (Southeast Asia)

1916

Fabkis tuaj sau Hmoob se hauv Lostsuas teb

1920

"Rog Vwm" tshwm sim vim Fabkis yuam kom Hmoob them se, Hmoob tsis zoo siab them se yog li Paj Cai thiaj li coj Hmoob tawm tsam ua rog nrog Fabkis

1945

-Yij Pooj tuaj rau Lostsuas teb
-Yij Pooj khiav tawm Lostsuas teb, Fabkis rov tuaj

1950

-Hmoob tus thawj coj Tub Npis Lis Foom hais kom Fabkis khiav tawm hauv Lostsuas teb
-Muaj tsov rog sib tua nrog rau Koosmasniv (Communist) nyob rau hauv Lostsuas teb

1954

Fabkis thim rov qab hauv cov teb chaws Esdus-Cis uas yog thaum lub sij hawm lawv tau swb tsov rog hauv Des Npias Fus; zaum kawg ntawm tsov rog nyob rau Indo-China nrog Fabkis

1960

Asmesliskas tau tuaj ua tsov rog nyob rau Nyablaj teb

Tom qab 1960

Asmeslikas nqis los mus ua tsov rog nyob rau Lostsuas teb

1961

Vaj Pov los ua Hmoob tus thawj coj nyob rau Lostsuas teb

1964

Koosmasniv "Nyab Laj Liab" thiab "Nplog Liab" ceev tau tiaj Rhawv Zeb

1967

Asmesliskas tuaj teeb tshav dav hlau nyob rau Lostsuas

1973

Kev sib cog lus nyob rau Paslis tau xau tsov rog nyob rau Nyablaj teb

1975

- Asmesliskas thim rov qab hauv Nyablaj teb
- Hmoob pib khiav tawm hauv Lostsuas tuaj rau Thaib teb
- Yawg hlob Vaj Pov khiav tawm Lostsuas teb
- Lub teb chaws Lostsuas poob rau Nplog Liab
- Asmesliskas thau kev pab rau tsoom Hmoob uas nyob hauv Lostsuas teb

1975-94

Hmoob tawg roog tuaj nyob rau teb chaws Asmesliskas

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording