Yıldız Kağıthane belgeleri

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ma'ruzdur
cenab-ı padişahisine
felek-medebe-yi
'atabe-yi
bulunduğu
olmakda
mucib (agreeable)
harabiyetini
muhataradan (harm)
hem
bile
itibar olunan (esteemed)
halde
şimdiki
dahi
hasil olmakda (being obtained)
mağaralar
olup
derin
doğru
barut ile (gunpowder)
nukatda (points)
pek yakın
caddeye
bulunmasından naşı (due to...)
edilmekde
istihraç (extraction)
ziadece
bir vakıtdan beri
ocaklarından
taş
vakı' olan
kurbünde
şösesi
mukayyed
fayton
surucusu
Tatar Ali
akşam üstü
boş
avdetinde
cihetine
tarik
kain
kuyudan
bargirlerine
verip
su
gemlerini
takmakda
iken
nasılsa
ürküp (get scared)
sürükleyüp
üç
arşun
irtifa'ındaki
rıhtımdan
düşmüş ise de
yalnız
başka
sakatlık
vuku'a gelmediği
maruzdur
önümüzdeki
messelu (gibi)
kalabalık
zabıtaca
lazım gelen
tedabir (measures)
ittihaz (acceptance)
edilmiş
zeker olunan (aforementioned)
olduğundan
gezdirilmesi
neferden
iki suvari
nizamiye
kolunun
olduğu gibi
ve ırsalı (dispatch)
mezkur
imparatorice
ve erkan (method or officer)
kasr-ı hümayun
ettiği gibi
müşarun ileyha
çarsu-yı kabire
gelerek
ve bedestandan (market)
mubayaa ederek
jurnallardan
havalisiyle
izmit
Yalak-abad (Yalova)
karyesi
kahtezedegan
cem u tedarike
ermeni
mezkure ile
muhaberat (communication)
ücret
adliye nezaret-i celilesinden
işar üzerine (alert)
Eleşgert
buyurularak
mutal'a (read(er), know(er))
adliyeleri
bildirilmiş