12 terms

HSK1 Lec03 Huecos

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

"(shénme)
什么"
"(Nǐ jiào [ ] míngzì?)
你叫 [ ] 名字?"
"(ma)
吗"
"(Nǐ shì lǎoshī [ ]?)
你是老师 [ ] ?"
"(lǎoshī)
老师"
"(Wǒ búshì [ ], wǒ shì xuéshēng.)
我不是 [ ] ,我是学生。"
"(jiào)
叫"
"(Lǎoshī [ ] shénme míngzì?)
老师 [ ] 什么名字?"
"(shì)
是"
"(Nǐ [ ] Zhōngguórén ma?)
你 [ ] 中国人吗?"
"(xuéshēng)
学生"
"(Nǐ shì [ ], búshì lǎoshī?)
你是 [ ] ,不是老师?"
"(Měiguó)
美国"
"(Tā shì [ ] rén, búshì Zhōngguórén?)
他是 [ ] 人,不是中国人?"
"(Wǒ)
我"
"([ ] búshì Zhōngguórén, shì Měiguórén.)
[ ] 不是中国人,是美国人。"
"(Zàijiàn)
再见"
"([ ]! Xièxie nǐ, Lǐ lǎoshī.)
[ ] !谢谢你!李老师。"
"(míngzi)
名字"
"(Nǐ jiào shénme [ ]?)
你叫什么 [ ] ?"
"(rén)
人"
"(Lǎoshī shì Zhōngguó[ ].)
老师是中国 [ ] 。"
"(Zhōngguó)
中国"
"(Nǐ shì [ ]rén, búshì Měiguórén.)
你是 [ ] 人,不是美国人。"