Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

építés, építkezés

la construcción

épületegyüttes

el conjunto de edificios

harcolni

luchar contra/con

szennyezettség

la contaminación

emelkedni, nőni

aumentar

fejleszteni

desarrollar

védelem

la protección

ha minden jól megy

si todo va bien

védett állatok

los animales protegidos

por cierto

persze, bizonyára

el arquitecto

építész

en las proximidades de

valaminek a környékén, közelében

la investigación

kutatás, kutató-

por un lado

egyrészről

por otro lado

másrészről

el hipódromo

lóversenypálya

ahorrar

spórolni, megtakarítani

reciclar

újrahasznosítani

conservar

megőrízni

la desapareción de especies

fajok kihalása, eltűnése

evitar

elkerülni

es decir

azaz

ensenar a

tanítani valakit

el recinto

városterület, rezidencia

albergar

helyet adni

unifamiliar

családi

la vivienda

élőhely, lakhely

el vehículo

jármű

En absoluto

Egyáltalán nem

la batería

akkumulátor

el aparcamiento exterior

külső parkoló

prohibir

tiltani

se prohibe

tilos

disminuir

csökkenteni

el aire puro

tiszta levegő

aceptar

elfogadni

similar

hasonló

les deseamos lo mejor

a legjobbakat kívánjuk Önöknek

dentro de

valamin belül

el propietario

tulajdonos

parecido, a

hasonló

prestar atención

felhívni a figyelmet

me he roto la pierna

eltörtem a lábam

me ha roto la pierna

nekem eltört a lábam

el día libre

szabdnap

ahora están viviendo

most él

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording