30 terms

This is my family

STUDY
PLAY
home/ family (jiā )
我的
my; mine (wǒ de)
love (ài)
我家有四个人。
My family has four people (wǒ jiā yǒu sì gè rén)
this (zhè )
is; are (shì)
爸爸
Dad (bàba)
妈妈
Mum (māma)
爷爷
Grandpa (yéye)
奶奶
grandma (nǎinai)
外公
grandpa on mum's side (wài gōng)
外婆
grandma on Mum's side (wài pó)
哥哥
older brother (gēge)
姐姐
older sister (jiějie)
弟弟
younger brother (dìdi)
妹妹
younger sister (mèimei)
两个
two of (liǎng gè)
我们
we/ us (wǒmen)
父亲
father (fùqīn)
母亲
mother (mǔqīn)
亲爱的
dear (qīn ài de)
相亲相爱
love one another (xiāng qīn xiāng ài )
I/me (wǒ)
has/have (yǒu)
这是我妈妈。
This is my mum. (zhè shì wǒ māma)
他的
his (tā de)
她的
her (tā de)
没有
not have (méi yǒu)
兄弟
brothers (xiōng dì)
姐妹
sisters (jiě mèi)