35 terms

török számok

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

0
sıfır
1
bir
2
iki
3
üç
4
dört
5
beş
6
altı
7
yedi
8
sekiz
9
dokuz
10
on
11
on bir
20
yirmi
30
otuz
40
kırk
50
elli
60
altmış
70
yetmiş
80
seksen
90
doksan
100
yüz
200
iki yüz
ezer
bin
egy millió
milyon
első
birinci
második
ikinci
harmadik
üçüncü
negyedik
dördüncü
ötödik
beşinci
hatodik
altıncı
hetedik
yedinci
nyolcadik
sekizinci
kilencedik
dokuzuncu
tizedik
onuncu
tizenegyedik
on birinci