43 terms

EsP 1: Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip (Intellect) at Kilos-Loob (Will)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

wangis ng Diyos
saan nilikha ang tao?
obra maestra
ang tao ay tinawang na?
mag-isip
pumili
gumusto
kakayahang binigay sa atin
hayop
walang pinaghahandaang
kinabukasan sapagkat sa kapanganakan pa lamang,
tukoy na kung ano siya sa kaniyang paglaki.
hindi tapos
ang tao ay nilikhang...
kinahihinatnan
ano ang hindi alam ng tao? Kaya nasabing hindi nilikhang tapos ang tao
Santo Tomas de Aquino
ang tao daw ay binubuo ng ispiritwal at materyal na kalikasan
Ester Esteban
dalawang kakayahan ng tao (gumawa)
ispiritwan na kalikasan
materyal na kalikasan
Sabi ni Santo Tomas de Aquino ang tao daw ay binubuo ng?
knowing faculty
appetitive faculty
dalawang kakayahan ng tao
knowing faculty
dahil sa kaniyang panlabas at panloob na pandama at dahil sa isip kaya't siya ay nakauunawa, naghuhusga, at nangangatwiran
appetitive faculty
dahil sa mga emosyon at kilos-loob
pandama
nakakaalam ang tao, hindi lamang dahil sa kaniyang isip kundi din sa
panlabas na pandama
nagkakaroon ang tao ng direktang ugnayan sa reyalidad dahil dito
reyalidad
nagpapakilos sa kapangyarihan o kakayahang makaalam
Kamalayan
Memorya
Imahinasyon
Instinct
mga panloob na pandama
Kamalayan
pagkakaroon ng malay sa pandama, nakapagbubuod at nakapaguunawa
Memorya
kakayahang kilalanin at alalahanin ang nakalipas na pangyayari o karanasan
Imahinasyon
kakayahang lumikha ng larawan sa kaniyang isip at palawakin ito
Instinct
kakayahang maramdaman ang isang karanasan at tumugon nang hindi dumaan sa katwiran
Panloob na Pandama
walang direktang ugnayan sa reyalidad
panlabas na Pandama
dito dumidipende and panloob na pandama
Robert Edward Brenan
tatlong kakayahang katulad ng hayop sa tao (gumawa)
pandama
pagkagusto
paggalaw
tatlong kakayahang pareho ng tao sa hayop
makaunawa
kakayahang makakuha ng buod ng karanasan at makabuo ng kataga upang bigyan ito ng kahulugan
maghusga
kakayahang mangatwiran
De Torre
ang kaalaman o impormasyong nakalap ng pandama ng tao ay pinalalawak at inihahatid sa isip upang magkaroon ng mas malalim na kahulugan (nagsabi)
isip
gumagana kapag nalinang na ang pandama ng tao
pandama
ang isip ng tao ay gumagana kapag nalinang na ang ano ng tao?
isip
may kakayahang mag-isip, maghusga, mangatwiran, magsuri, mag-alaala, at umunawa ng kahulugan ng mga bagay
Fr. Roque Ferriols
ang katotohanan ay tahanan ng mga katoto
katotohanan
tahanan ng mga katoto
sumasakasaysayan
ang katotohanan ay... dahil hindi hiwalay ang katotohanan sa tao, sa mga katoto na nakaalam nito
isip
may kakayahang magnilay o magmuni-muni
self-transcendence
kakayahan ng taong lumayo o humiwalay sa sarili at gawing obheto ng kamalayan ang sarili tungo sa pagsasaibayo sa sarili
mag-abstraksiyon
kakayahang kumuha ng buod
man is a meaning maker
ibig sabihin nito ang tao ay nakabubuo ng kahulugan at kabuluhan ng baggay
kilos loob
makatuwirang pagkagusto sapagkat ito ay naaakit sa mabuti at lumalayo sa masama
rational appetency
makatuwirang pagkagusto (term)
ens amans
umiiral na nagmamahal
Max Scheler
tatlong katangian ng pagkatao ng tao (gumawa)
pagmamahal
pinakapangunahing kilos sapagkat dito nakabatay ang iba't ibang pagkilos ng tao
pagmamahal
maipakikita sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapuwa na siyang pinagmumulan ng tunay na kaligayahan