EsP 1: Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip (Intellect) at Kilos-Loob (Will)

Terms in this set (43)

;