10 terms

Zheng he-1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

传记
zhuàn jì ( biography)
出生于
chū shēng yú ( was born in)
努力
nǔ lì ( hard working)
好学
hào xué ( love to learn new things)
皇帝
huáng dì ( emperor)
信任
xìn rèn ( believe)
带领
dài lǐng ( lead)
船队
chuán duì ( fleet)
第一次
dì yī cì ( the first time)
下西洋
xià xī yáng ( go overseas)
OTHER SETS BY THIS CREATOR