12 terms

HSK1 Lec07 Huecos

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

"(jǐ)
几"
"(Jīntiān [ ] yuè jǐ hào?)
今天 [ ] 月几号?"
"(ma)
吗"
"(Míngtiān xīngqītiān [ ]?)
明天星期天[ ]?"
"(qù)
去"
"(Míngtiān shì xīngqīliù, wǒ bú[ ] xuéxiào.)
明天是星期六,我不[ ]学校。"
"(yuè)
月"
"(Wǒde Měiguó péngyou jiǔ[ ] shíliù hào qù Zhōngguó.)
我的美国朋友九 [ ] 十六号去中国。"
"(xīngqī)
星期"
"(Qǐngwèn, jīntiān shì [ ] jǐ?)
请问,今天是 [ ] 几?"
"(Míngtiān)
明天"
"([ ] shì xīngqīsān ma?)
[ ] 是星期三吗?"
"(xuéxiào)
学校"
"(Zuótiān nǐ qù [ ] le ma?)
昨天你去 [ ] 了吗?"
"(zuò)
做"
"(Xīngqītiān nǐ qù xuéxiào [ ] shénme?)
星期天你去学校 [ ] 什么?"
"(Zhōngguó cài)
中国菜"
"([ ] hǎochī ma?)
[ ] 好吃吗?"
"(kàn)
看"
"(Míngtiān nǐ qù xuéxiào [ ]shū ma?)
明天你去学校 [ ] 书吗?"
"(xīngqíliù)
星期六"
"(Jiǔyuè shíqī hào shì [ ] ma?)
九月十七号是 [ ] 吗?"
"(Duìbuqǐ)
对不起"
"([ ], wǒ huì dú, búhuì xiě.)
[ ] ,我会读,不会写。"