14 terms

HSK1 Lec08 Huecos

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

"(shì)
是"
"(Bāyuè èrshísān hào [ ] xīngqīèr.)
八月二十三号 [ ] 星期二。"
"(xiǎng)
想"
"(Nǐde māma [ ] mǎi shénme?)
你的妈妈 [ ] 买什么?"
"(qián)
钱"
"(Qǐngwèn, chá duōshǎo [ ]?)
请问,茶多少[ ]?"
"(kuài)
块"
"(Nà gè bēizi shí [ ] qián.)
那个杯子十 [ ] 钱。"
"(duōshǎo)
多少"
"(Tā yǒu [ ] qián?)
他有 [ ] 钱?"
"(mǎi)
买"
"(Wǒ xiǎng [ ] nà gè bēizi, duōshǎo qián?)
我想[ ]那个杯子,多少钱?"
"(Nà)
那"
"([ ] gè bēizi shì nǐde ma?)
[ ] 个杯子是你的吗?"
"(shénme)
什么"
"(Nǐde péngyou xiǎng hē [ ]?)
你的朋友想喝 [ ] ?"
"(qù)
去"
"(Nǐ [ ] nà gè shāngdiàn mǎi shénme?)
你 [ ] 那个商店买什么?"
"(gè)
个"
"(Zhè [ ] bēizi duōshǎo qián?)
这 [ ] 杯子多少钱?"
"(xuéxiào)
学校"
"(Nǐmen [ ] yǒu duōshǎo gè xuéshēng?)
你们 [ ] 有多少个学生?"
"(xué)
学"
"(Wǒ xiǎng [ ] Hànyǔ.)
我想 [ ] 汉语。"
"(Xiàwǔ)
下午"
"([ ] nǐ xiǎng zuò shénme?)
[ ] 你想做什么?"
"(zhème)
这么"
"(Nǐ zěnme [ ] huì shuōhuà?)
你怎么 [ ] 会说话?"