129 terms

IFLC - week 2 - vocabulary

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aardich
nice
acht
eight
ôfspraak (de ôfspraak)
appointment
asjeblyft
please
auto (de auto)
car
jûn (de jûn)
evening
begjinne
to begin
betelje
to pay
ôfrekkenje
to pay
bibleteek (de bibleteek)
library
by
at
hast
almost
bysûnder
special
poeiermolke (de poeiermolke)
chocolate milk
kolleezje (it kolleezje)
lecture
kursus (de kursus)
course
dei (de dei)
day
dan
by then
desimber
December
tritich
thirty
dit
this
tongersdei
Thursday
tongersdeitemoarn
Thursday morning
trije
three
drinke
to drink
tûzen
one thousand
djoer
expensive
echt
for real
ekonomy
economy
sosjology
sociology
in
a(n)
earst
first
ite
to eat
euro (de euro)
euro
fakulteit (de fakulteit)
faculty
farmasy
pharmacy
noflik
pleasant
jaan
to give
famylje (de famylje)
family
goedkeap
cheap
grut
great
heal
half
hoefolle
how many
hûndert
one hundred
hoopje
to hope
hearre
to hear
horloazje (it horloazje)
watch
hâlde fan
to like
idee (it idee)
idea
wat
something
ja
yes
nee
no
july
July
kenne
to know
kilometer (de kilometer)
kilometer
kofje (de kofje)
coffee
kop (de kop)
cup
koart
short
kâld
cold
fris
chilly
krante (de krante)
newspaper
kertier (it kertier)
quarter
lang
long
lekker
tasty, nice
les (de les)
lesson
moanne (de moanne)
month
moandei
Monday
moandeitejûn
Monday evening
moandeitemiddei
Monday afternoon
maart
March
meie
may, to be allowed
moatte
to have to, must
moai
beautiful
museum (it museum)
museum
fansels
of course
neat
nothing at all
noch
yet
moarn (de moarn)
morning
om
to
beppe (de beppe)
grandmother
pake (de pake)
grandfather
âlders (de âlders)
parents
pear (it pear)
couple
skoft (it skoft)
break time
plenne
to plan
prima
very well
wille (de wille)
pleasure
probleem (it probleem)
problem
restaurant (it restaurant)
restaurant
rjochten
law
reedride
to ice skate
servearster (de servearster)
waitress
stêd (de stêd)
city
stúdzje (de stúdzje)
study
tee (de tee)
tea
traktearje
to treat
trein (de trein)
train
tolve
twelve
oere (de oere)
hour
fakânsje (de fakânsje)
holidays
fuotbalwedstryd (de fuotbalwedstryd)
football match
oar
next
foar
in front of
freegje
to ask
nuver
strange
freon ( de freon)
friend
freondinne (de freondinne)
female friend
freedtejûn (de freedtejûn)
Friday evening
kuierje
to hike
wannear
when
waarm
warm
wedstryd (de wedstryd)
match
wykein (it wykein)
weekend
waar (it waar)
weather
witte
to know
wei (de wei)
road
wol
well
winter
winter
wyt
white
wurd (it wurd)
word
sneon (de sneon)
Saturday
sizze
to say
sitte
to sit
snein (de snein)
Sunday
sneintemiddei (de sneintemiddei)
Sunday afternoon
april
April
jannewaris
January
hoopje
to hope
dankewol
thank you