89 terms

IFLC - week 3 - vocabulary

STUDY
PLAY
kaniel (de kaniel)
cinnamon
aai (it aai)
egg
molke (de molke)
milk
gêst (it gêst)
yeast
sûker (de sûker)
sugar
blom (de blom)
flour
oar
other
allegearre
all
bad (it bad)
bath
dûs (de dûs)
shower
rom
spacious
sliepkeamer (de sliepkeamer)
bedroom
badkeamer (de badkeamer)
bathroom
keamer (de keamer)
room
balkon (it balkon)
balcony
better
better
ite
to eat
groep (de groep)
group
kear (de kear)
time
maklik
easy
hiel
very
hûs (it hûs)
home
keuken (de keuken)
kitchen
itensiede
to cook
sels
self
meitsje
to make
meie
may, to be allowed
maile
to mail somebody
minsken (de minsken)
people
miskien
maybe
aanst
in a little while
stikje (it stikje)
piece
priuwe
to taste
sâlt (it sâlt)
salt
in bytsje
a little
mear
more
nimme
to take
nij
new
direkt
straight away
wenje
to live
foarich
previous
oer
about
oven (de oven)
oven
plan (it plan)
plan
pizza (de pizza)
pizza
pasta (de pasta)
pasta
resept (it resept)
recipe
yngewikkeld
complex
reparearje
to fix
skilderje
to paint
lekker
tasty
sporte
to play sports
stamppot (de stamppot)
hotchpotch
soerkoal (de soarkoal)
Sauerkraut
fegetarysk
vegetarian
woarst (de woarst)
sausage
studint (de studint)
student
tún (de tún)
garden
fjirtjin
fourteen
fisk (de fisk)
fish
freed
Friday
tinke
to think
wenkeamer (de wenkeamer)
living room
sân
seven
healoere (de healoere)
half an hour
sinne (de sinne)
sun
sille
will, shall
ek
also, as well
belje
to call
nûmer (it nûmer)
(phone)number
in soad
lots of
park (it park)
park
fine
to find
favoryt
favourite
neigesetsje (it neigesetsje)
dessert
sûkerbôle (de sûkerbôle)
cinnamon bread
bôle (de bôle)
bread
bakke
to bake
lyts
small
allinnich
only
dwaan
to do
lêst
last
wike (de wike)
week
prima
great
wêrom
why
hoe lang
how long
lân (it lân)
country
eigen
own
freegje
to ask
OTHER SETS BY THIS CREATOR