Try the fastest way to create flashcards

HSK1 Lec09 Traducir

Get a hint
"(Nǐ érzi zài nǎr?)
你儿子在哪儿?
(Wǒ érzi zài xuéxiào.)
我儿子在学校。"
Click the card to flip 👆
1 / 12
1 / 12
Terms in this set (12)