10 terms

Numbers in Chinese language use

STUDY
PLAY
你几岁了?
Nǐ jǐ suì le?
你上几年级?
Nǐ shàng jǐ nián jí?
今天是几月几日?
jin tian shi ji yue ji ri?
今天星期几?
Jīn tiān xīng qī jǐ?
我十一岁了。
wǒ shí yī suì le.
我上五年级。
Wǒ shàng wǔ nián jí.
今天是2016年八月十八日。
jīn tiān shì èr líng yī liù nián bā yuè shí bā rì.
今天星期一。
jīn tiān xīng qī yī.
明天星期二。
míng tiān xīng qī èr.
昨天星期天。
zuó tiān xīng qī tiān.