11 terms

语言 language

STUDY
PLAY
中文
zhōng wén
英文
yīng wén
法文
fǎ wén
日文
rì wén
韩文
Hán wén
俄罗斯语
é luó sī yǔ
马来文
mǎ lái wén
印度语
yìn dù yǔ
荷兰语
hé lán yǔ
你会说什么语言?
Nǐ huì shuō shén me yǔ yán?
我会说中文,英文和一点点泰文。
wǒ huì shuō zhōng wén, yīng wén hé yī diǎn diǎn tài wén.